V530 Ori

Torres2014-Stromgren - Torres2014-Stromgren-v (Stromgren v)

Radial Velocity Plot: