V506 Oph

Torres2019-URSA - Torres2019-URSA-V (Johnson V)

Radial Velocity Plot: